הרשמה / התחברות

הרשמה

הרשמה לחברה האנטומולוגית בישראל

אנו מבקשים לייעל את תהליך ההרשמה לחברה ומצרפים כאן טופס הרשמה אלקטרוני לרישום פרטי חבר והצטרפות לחברה.
שימו לב! תשלום דמי החבר מתבצע בתחילת השנה (ינואר) ואינו קשור לדמי ההרשמה לכנס השנתי!
מי שמשלם דמי חבר בינואר לא משלם דמי השתתפות בכנס השנתי וזכאי למגוון פעילויות שמציעה החברה במהלך השנה במחיר מופחת או ללא תשלום.

We wish to streamline the company registration process and attach here an electronic registration form for registering member details and joining the company.
pay attention! The membership fee is paid at the beginning of the year (January) and is not related to the registration fee for the annual conference!

Those who pay membership fees in January do not pay participation fees at the annual conference and are entitled to a variety of activities offered by the company during the year at a reduced price or free of charge.

כתובת - Address:

לפני הרשמה לכנס יש לשלם דמי השתתפות

Before registering for the conference, participation fees must be paid

לתשלום דמי חבר:

חבר רגיל – 200 ₪,
סטודנט / גמלאי – 100 ₪.

Payment of membership fees:

Regular member – NIS 200,
students / pensioners – NIS 100

הכנס השנתי של החברה האנטומולוגית בישראל נדחה עקב האירועים הביטחוניים.

הודעה על מועד חדש תפורסם בהקדם